Wstecz
Biblioteka Eksperta
Artykuły dla osób zawodowo zajmujących się prawem.

Jak zrezygnować z uczestnictwa w PPK?

6 stycznia 2021

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe mają być odpowiedzią na przyszłe, niepewne emerytury Polaków. Jest to swego rodzaju prywatny system oszczędnościowy, który umożliwia pracownikom systematyczne gromadzenie kapitału. Zakłada on współdziałanie państwa, pracodawców, jak i pracowników. Zasadniczą kwestią, istotną z punktu widzenia pracowników, pozostaje fakt, że program ten jest w pełni dobrowolny. Jak zatem skutecznie zrezygnować z uczestnictwa w PPK? Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik i w jakim terminie? Odpowiedź na te pytania, znajdą Państwo w niniejszym artykule. 

Jak działa PPK?

Cały system PPK  opiera się na założeniu, że zarówno pracodawca, pracownik, jak i państwo będą działać razem, w celu zgromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie pracownika. Kwoty, które będą na nie przekazywane, określone zostały procentowo. Z pensji pracownika, co miesiąc pobierane będzie 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawca, zobowiązany będzie do dopłacania kwoty w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto. Trzecia część środków pochodzić ma od państwa, które co roku wynosić będą 240 zł. Uczestnik programu może również liczyć na opłatę powitalną od państwa, w wysokości 250 zł.  

Część osób czynnych zawodowo miała już okazję podjąć decyzję o uczestnictwie w tym programie, z uwagi na etapowość wdrażania PPK. Etapy te, zależne są od wielkości działalności  pracodawcy i od liczby zatrudnianych przez niego osób. W pierwszej kolejności, już w lipcu 2019 roku, do programu przystępowały duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Kolejne były przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Trzeci etap dotyczy małych firm, zatrudniających przynajmniej 20 osób. Ostatni etap rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i dotyczyć będzie podmiotów, które nie zakwalifikowały się do żadnego z powyżej wymienionych etapów. 

Jak zrezygnować z uczestnictwa w PPK?

Najważniejszą cechą PPK jest jego całkowita dobrowolność. Co prawda, pracownik w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat jest automatycznie przypisany do programu, ale ma on możliwość zrezygnowania z niego w każdym momencie. Nie został przewidziany żaden z góry ustalony termin, w którym można dokonać takiej rezygnacji. 

Jest to szczególnie ważna informacja dla osób, które od początku zakładają, że nie chcą w ten sposób gromadzić oszczędności. W takim wypadku pracownik musi przygotować deklarację na piśmie, w której oświadcza, iż nie chce przystępować do programu i z niego rezygnuje. Taka deklaracja przekazana zostaje pracodawcy. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • szczegółowe dane pracownika, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, 
  • nazwę pracodawcy, 
  • oświadczenie o rezygnacji z programu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z konsekwencjami, jakie wiążą się z rezygnacją z PPK, takie jak brak dokonywanych wpłat przez pracodawcę i państwo. 

Dla ułatwienia wzór takiego oświadczenia został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Co istotne, oświadczenie to należy składać co 4 lata. Po upływie tego okresu pracownik ponownie, w sposób automatyczny, zostaje przypisany do programu. 

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem całkowicie dobrowolnym. Jeżeli pracownik nie chce, aby część jego wynagrodzenia była przekazywana na cele oszczędnościowe, musi złożyć odpowiednią deklarację. Warto również zaznaczyć, że po złożeniu rezygnacji, pracownik znowu może wyrazić chęć przystąpienia do PPK. 

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora