Wstecz
Biblioteka Eksperta
Artykuły dla osób zawodowo zajmujących się prawem.

Nowy projekt prawa komunikacji elektronicznej

2 grudnia 2020

Nowy projekt prawa komunikacji elektronicznej już w konsultacjach

Ministerstwo Cyfryzacji dnia 29 lipca 2020 roku zaprezentowało i rozpoczęło konsultacje Projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (która zastąpi ustawę – Prawo telekomunikacyjne) i ma za zadanie implementację dyrektywy  2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Warto podkreślić, iż dyrektywa ta wymaga implementacji do prawa krajowego – państwa członkowskie będą miały na to dwa lata, czyli do 20 grudnia 2020 roku.


Nowa dyrektywa zastąpiła obowiązujące unijne ramy regulacyjne łączności elektronicznej (dyrektywy 2002/21/WE – ramowa, 2002/19/WE o dostępie, 2002/20/WE o zezwoleniach i 2002/22/WE o usłudze powszechnej, z późniejszymi zmianami).   Kodeks zawiera rozwiązania ukierunkowane na zwiększanie konkurencji i pobudzanie inwestycji w sieci o bardzo wysokiej przepustowości, a także sprzyjanie rozwojowi sieci 5G. Dyrektywa wprowadza nowe regulacje w kwestiach takich jak alokacja widma radiowego, dostęp operatorów do sieci i regulacja symetryczna wszystkich dostawców sieci w określonych okolicznościach.

Co istotne, kodeks wzmocni także ochronę konsumentów. Przykładem jest rozszerzenie definicji usług łączności elektronicznej, dzięki któremu regulacje dotyczące ochrony konsumentów będą miały zastosowanie także do komunikatorów internetowych. Celem przepisów jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do niedrogich usług komunikacyjnych, w tym powszechnego dostępu do Internetu oraz zwiększenie ich ochrony w sytuacjach kryzysowych, poprzez wyszukiwanie dokładniejszej lokalizacji rozmówcy w sytuacjach awaryjnych, rozszerzenie zakresu komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz ustanowienie systemu przekazywania publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Europejski kodeks łączności elektronicznej zawiera cały pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej w Unii Europejskiej i zastępuje aż cztery dotychczas obowiązujące dyrektywy łączności elektronicznej – ramową, dostępową, o usłudze powszechnej oraz o zezwoleniach. 

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, regulowania rynków komunikacji elektronicznej, zapewniania dostępu, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej. Dotychczas te kwestie były regulowane w ustawie z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, która zostanie zastąpiona nową. 

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej zawiera rozległe, systemowe zmiany merytoryczne, zarówno te wynikające bezpośrednio z Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, jak i z krajowego przeglądu przepisów, ale także niezmienione przepisy Prawa telekomunikacyjnego w uporządkowanej i usystematyzowanej formie.

W projekcie po raz pierwszy uregulowane zostały m.in. zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów; transmisję stosowaną na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługę direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku).

Nowa ustawa reguluje też m.in.:

  • kwestie obejmujące wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług, obowiązki na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej; 
  • gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości, kwestie związane z pozwoleniem radiowym, procedury związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami selekcyjnymi; 
  • kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji generalnych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe;
  • regulację rynku komunikacji elektronicznej, w tym m.in. procedurę analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, obowiązki na rynkach hurtowych, ograniczenia na rynkach detalicznych, szczegółowe warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów; 
  • funkcjonowanie multipleksów; 
  • prawa użytkowników końcowych, w tym m.in. kwestie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, reklamacji usługi, zakres dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej, regulacja usług tzw. direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku); 
  • funkcjonowanie usługi powszechnej, w tym tryb powoływania operatora wyznaczonego; 
  • funkcjonowanie organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej.  

Celem projektów jest nie tylko możliwie najlepsze wdrożenie w Polsce przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, ale i sprostanie oczekiwaniom rynku komunikacji elektronicznej, w tym zarówno przedsiębiorców, jak i użytkowników usług. 

Podsumowując, Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in.:
1) kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej;
2) rynki komunikacji elektronicznej;
3) prawa i obowiązki użytkowników;
4) zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej.

Warto podkreślić, iż wprowadzone zmiany będą miały olbrzymie znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działania marketingowe. Mają też wzmocnić ochronę konsumentów w szczególności przed tzw. niezamówioną informacją handlową.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowe-prawo-komunikacji-elektronicznej–zapraszamy-do-konsultacji?fbclid=IwAR3Zc5bQeDun9Nc-xJSnt8EWPCZDkMb_8GSu7busF79-mJzgGSD0Lhfvbbo

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora