Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Jakie działania podjąć, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagro …

6 stycznia 2021

Obecna sytuacja, związana z wybuchem pandemii, doprowadziła do poważnych problemów finansowych wielu pracodawców. W związku z tym powszechna stała się niewypłacalność firm, która prowadzi do ich nieuchronnej upadłości. Brak środków finansowych na koncie przedsiębiorstwa, często równa się z brakiem wypłat dla osób w nim zatrudnionych. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy pracodawca nie wypłaca swoim pracownikom należnego wynagrodzenia? Jak powinno się zareagować i jakie podjąć kroki? Odpowiedź na te pytania przedstawiona zostanie poniżej. 

Wynagrodzenie jako podstawa stosunku pracy

Wypłata wynagrodzenia jest absolutną podstawą stosunku pracy, łączącego pracodawcę i pracownika. Jest to element składowy, którego w żadnym wypadku nie można się zrzec, zrezygnować z niego, czy przekazać go innej osobie. Wypłata wynagrodzenia jest zatem obowiązkiem pracodawcy. Warto również zaznaczyć, że brak wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, stanowi wykroczenie, które sankcjonuje Kodeks pracy, w art. 282 § 1 ust. 1, za które przewidziana została kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Z tego powodu, jeżeli zatrudniony pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, nie otrzymuje go w takiej wysokości, w jakiej powinien, lub jeżeli pracodawca notorycznie spóźnia się z jego wypłatą, pracownik ma możliwość podjęcia określonych kroków.

Jakie kroki należy podjąć, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

W pierwszej kolejności pracownik może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to organ czuwający nad przestrzeganiem prawa pracy, który ma obowiązek reagować w takich sytuacjach. Pracownik może zgłosić zaistniałe zdarzenie za pomocą strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy i zawartego tam formularza, tzw. e-skargi. Należy wskazać w niej:

  •  dane zgłaszającego, 
  • dokładne dane pracodawcy
  • opis całego zdarzenie. 

Warto dołączyć również wszystkie dowody w formie załączników, przykładowo umowę o pracę. Po dokonaniu zgłoszenia Inspektor Pracy uda się na kontrolę i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, podejmie stosowne działania.

Drugą opcją pozostaje droga sądowa, polegająca na przygotowaniu pozwu o zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie. Pozew taki składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo właściwego ze względu na miejsce, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana. 

Przed napisaniem pozwu, warto jeszcze przesłać do pracodawcy pisemne wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia, wraz ze wskazaniem terminu do jego zapłaty. Będzie to swego rodzaju zawezwanie do próby ugodowej przed rozpoczętym procesem sądowym. Jeżeli pracodawca nie odpowie na takie wezwanie, pozostaje złożenie pozwu. Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia z reguły zwolniony jest od opłat sądowych. Będzie ona wymagana w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu w przypadku, jeżeli pracownik domaga się kwoty przekraczającej 50 000 zł. Poniżej wskazanej kwoty, pracownik nie musi uiszczać żadnych opłat. 

Rozwiązanie umowy o pracę

Naruszenie przez pracodawcę jego podstawowego obowiązku, jakim jest wypłata wynagrodzenia, daje osobie zatrudnionej jeszcze jedną możliwość. Pracownik może natychmiastowo rozwiązać umowę o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Co istotne, pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie równe wysokości wynagrodzenia za taki okres wypowiedzenia, jaki posiada. Okres wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy pracownika. 

W przypadku, kiedy pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia i ugodowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji nie jest możliwe, pracownikowi pozostają wymienione powyżej środki. Warto podjąć je jak najszybciej, aby sprawnie odzyskać należne kwoty pieniężne. 

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora