Wstecz
Poradnik Klienta
Informacje podane w przystępny sposób.

Kalkulacja składki OC

7 stycznia 2021

Nabywając używany samochód z ważną polisą OC, musimy uważać na pewną pułapkę, która może okazać się dla nabywcy kosztowna. Jeśli nabywca nie wypowie dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC, towarzystwo ubezpieczeń może przeprowadzić ponowną kalkulację należnej składki. Naliczy ją, uwzględniając przysługujące nowemu właścicielowi zniżki czy też obciążające go zwyżki. Wszystko w ramach obowiązującej aktualnie taryfy składkowej. Czasami dokonana przez towarzystwo ubezpieczeń rekalkulacja może okazać się dla nowego właściciela korzystna. Różnica wynikła z ponownego przeliczenia może zostać wówczas zwrócona nowemu nabywcy. 

Aby uniknąć niespodzianki, warto udać się do ubezpieczyciela celem weryfikacji, czy w praktyce jego firmy stosuje się rekalkulację składki, bowiem nie każdy ubezpieczyciel stosuje takie praktyki.

Jak należy jednak postąpić w przypadku, gdy w placówce otrzymamy zapewnienie, że zakład ubezpieczeń nie dokona rekalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej, dodatkowo uzyskamy informację, że możemy korzystać z polisy dotychczasowego posiadacza bez żadnych dodatkowych opłat, a mimo to zakład ubezpieczeń skieruje w stosunku do nowego właściciela roszczenie o zapłatę zrekalkulowanej składki

Ogromne znaczenie ma tutaj moment dokonania rekalkulacji oraz skierowania żądania do nowego właściciela pojazdu. Dotychczasowa praktyka zakładów ubezpieczeń pokazuje, że rekalkulacja sporządzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe wysyłana jest po kilku tygodniach, a nawet miesiącach od zakupu pojazdu i „przejęciu” polisy. W takim przypadku zmuszeni będziemy uregulować opłaty za okres od dnia nabycia samochodu. Dlatego na ogół lepiej samemu poprosić ubezpieczyciela o przeliczenie składki, mimo uzyskania zapewnień, że nie stosuje on takiej praktyki.

 Otrzymawszy wezwanie do zapłaty, uwzględniające zrekalkulowaną składkę nie należy popadać w panikę. Po pierwsze należy sprawdzić, kiedy została dokonana rekalkulacja, kiedy został do nas wysłana, czy sami występowaliśmy do ubezpieczyciela o dokonanie przeliczenia składki, a może dokonaliśmy wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC i rekalkulacja nie powinna w ogóle być dokonywana.

Ale czy musimy opłacić zrekalkulowaną składkę, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe dokona przeliczenia składki po zakończeniu okresu trwania umowy?

Dokonanie rekalkulacji składki przez towarzystwo ubezpieczeniowe po zakończeniu okresu trwania umowy, a następnie wystąpienie z żądaniem zapłaty zrekalkulowanej składki wobec nowego właściciela po jej zakończeniu, może być uznane za nadużycie prawa podmiotowego. W tej kwestii na gruncie dotychczasowych praktyk towarzystw ubezpieczeniowych wypowiedział się Rzecznik Finansowy, który stwierdził, że taką praktykę należy rozpatrywać w kontekście nadużycia prawa podmiotowego.  

Nadużycie to może przejawiać się w szczególności poprzez:

  • poinformowanie ubezpieczającego o braku dokonywania rekalkulacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a dokładniej przez jego agenta (co również stanowi wprowadzenie w błąd konsumenta), 
  • termin skierowania wezwania do zapłaty (najczęściej wezwanie do zapłaty kierowane jest po upływie 30-dniowego terminu przewidzianego na wypowiedzenie umowy przez nabywcę, w dużej mierze również po upływie okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia OC), 
  • braku szczegółowego uzasadnienia, jakie kryteria zostały wzięte pod uwagę przy dokonywaniu ponownego przeliczenia składki świadczenia (nowy właściciel otrzymuje jedynie informację o wysokości składki ubezpieczeniowej bez podstaw uzasadniających zastosowanie wyliczenia oraz bez jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego oraz bez wskazania podstaw uzasadniających zastosowane wyliczenia).

Takie postępowanie towarzystw ubezpieczeniowych można również uznać za nieuczciwą praktykę rynkową. Za nieuczciwą praktykę rynkową w można w szczególności uznać praktykę rynkową wprowadzającą w błąd. Informowanie ubezpieczającego o braku dokonywania rekalkulacji i przekazanie informacji, iż nie będzie on ponosił żadnych dodatkowych opłat z tytułu składki ubezpieczeniowej, a następnie skierowanie żądania do dopłaty zrekalkulowanej składki jest niewątpliwie działaniem wprowadzającym w błąd. 

W takim wypadku warto skierować do towarzystwa ubezpieczeniowego stosowne odwołanie. W większości przypadków ubezpieczyciel może nie zechcieć uznać naszego wniosku. Można w takiej sytuacji zwrócić się również o podjęcie interwencji do Rzecznika Finansowego.

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku nabycia używanego samochodu, posiadającego wykupioną polisę jest zwrócenie się o przeliczenie składki OC. Wówczas możemy spokojnie przeanalizować oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, by wiedzieć, czy obowiązująca umowa jest, aby na pewno dla nas korzystna. Jeśli okaże się, że po dokonaniu rekalkulacji musimy dopłacić sporą kwotę, warto wypowiedzieć umową i wykupić nową polisę. Należy jednak pamiętać, aby zachować ciągłości ubezpieczenia OC

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora