Wstecz

Jak uniknąć płacenia zachowku

13 stycznia 2021

Celem zachowku jest zabezpieczenie interesów osób sposób po śmierci spadkodawcy, nawet w przypadku, kiedy zostały pominięte w testamencie. Zachowek co do zasady przysługuje zstępnym zmarłego, jego małżonkowi, a także rodzicom w przypadku, kiedy byliby oni powołani do spadku z ustawy.

Istnieje jednak wiele możliwości uniknięcia zapłaty zachowku:

  1. Przedawnienie

Obowiązek zapłaty zachowku ustaje, jeżeli roszczenie uległo przedawnieniu. Zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu”.

  1. Wydziedziczenie

Jeszcze innym sposobem na to, by uniknąć konieczności płacenia zachowku, jest wydziedziczenie spadkobiercy w testamencie. Skuteczne wydziedziczenie pozbawia spadkobiercy możliwości żądania zachowku w jakiejkolwiek wysokości.

  1. Niezgodność dziedziczenia

Zachowek nie przysługuje w przypadku, kiedy osoba uprawniona zostanie uznana przez sąd za niegodną dziedziczenia. Zgodnie z art. 928 §1 Kodeksu cywilnego uznanie takie może nastąpić w przypadku, kiedy osoba ta dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa wobec spadkodawcy, nakłoniła spadkodawcę w sposób podstępny lub groźbą do sporządzenia, albo odwołania testamentu. Niegodną dziedziczenia jest również osoba, która przeszkodziła spadkodawcy w dokonaniu tych czynności, albo umyślnie ukryła, zniszczyła, podrobiła, przerobiła testament, skorzystała świadomie z testamentu, który był podrobiony lub przerobiony przez inną osobę.

  1. Zrzeczenie się dziedziczenia

Konieczność zapłaty zachowku nie powstaje także w przypadku, kiedy osoba uprawniona zrzecze się dziedziczenia. W sytuacji, kiedy spadkobierca zawrze umowę ze spadkodawcą za życia, nie tylko nie powstaje prawo do spadku, lecz także prawo do zachowku.

Poza możliwością uniknięcia płacenia zachowku istnieje również możliwość obniżenia jego wysokości. Możliwe jest to na skutek powołania się na zasadę współżycia społecznego. Dotyczy to sytuacji, w których ze względu na zasady lub wartości moralne, społecznie oraz powszechnie akceptowalne, żądanie zapłaty należności tytułem zachowku powinno być ocenione negatywnie. Stanowi o tym art. 5 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Bibliografia:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.

Potrzebujesz innych informacji?
Szukaj
Artykuły tego autora